V brzké době by se na jednání sněmovny PČR mohla dostat Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, tzv. Istanbulská úmluva. Tato úmluva může naprosto zásadně ovlivnit životy našich rodin a zejména životy křesťanských rodin. Přesto, že jedná o opravdu zásadní dokument, který ČR zaváže k mnoha nehezkým věcem, vůbec se o něm nemluví a veřejnost o něm pramálo ví.

Proč je třeba se modlit za odmítnutí tzv. Istanbulské úmluvy?

Tato úmluva už byla za ČR podepsána 12. května 2016, ale dosud nebyla ratifikována. V posledních dvou letech se zvýšil tlak na její ratifikaci, ale mnoho států její ratifikaci nedokončilo nebo přímo odmítlo, jako Maďarsko a Slovensko. Pro Českou republiku je tato smlouva vyloženě nadbytečná. Potřebné zákony na potírání domácího násilí už tu dávno máme.

Hlavním problémem ale není pouze nadbytečnost úmluvy, nýbrž skutečnost, že úmluva má mnohem širší záběr a ono tzv. domácí násilí má ve skutečnosti úplně jiný význam, než by si našinec mohl myslet. Úmluva ve skutečnosti propaguje tzv. genderovou ideologii a zavádí ji do našich rodin a škol. Chce, aby byly ideálně zcela smazány i ty nejpřirozenější rozdíly mezi muži a ženami. Chce, aby si každý, včetně malých dětí, mohl vybrat své pohlaví. Nezáleží už na tom, jaké máte biologické pohlaví, ale pouze na tom, jak se cítíte. Žití tradičních rolí muže a ženy v tradičních rodinách jsou de facto pokládány za násilí. Pokud se rozhodnete své děti vychovávat tradičně a tvrdíte jim, že mezi mužem a ženou jsou jasné (ne jen fyziologické) rozdíly a že každé pohlaví má v rodině i společnosti svou nezastupitelnou a jedinečnou roli, může to být pokládáno za násilí a vaše děti mohou být z vaší rodiny odebrány.

Možná vám předchozí věta připadá jako špatný vtip, ale je to tak. Ratifikace této úmluvy by totiž znamenala, že u nás bude působit nová „sociální služba“ zvaná GREVIO. Její pracovníci budou mít imunitu a nebudou spadat pod náš právní systém. Bude monitorovat naše rodiny a pokud se jí nebude něco líbit, může dospělé trestat a děti posílat do „lepších“ rodin. To vše mimo české soudy a český právní systém. Úmluva má totiž vyšší právní rámec, než naše zákony.

Úmluva je velmi snadno zneužitelná a navíc ustanovuje odvod nemalých finančních prostředků ze státního rozpočtu do tzv. genderového neziskového sektoru. Mají být provedeny zásahy do vzdělávacího systému, protože tzv. genderově stereotypní chování jde odstranit jedině tak, že budeme dětem od raného věku vtloukat do hlavy, že mezi muži a ženami nejsou rozdíly. V zemích, které dohodu již ratifikovaly jsou děti ve školkách krmeny pohádkami, kde si princezna vezme za ženu další princeznu a již od malička je učí, že rodinu lze vytvořit i jinak, než svazkem muže a ženy; atd…

Několik odkazů a zdrojů ze kterých jsem čerpal

Co je třeba dělat?

Roztrhněte svá srdce, a ne šaty. Na Siónu zatrubte na polnici, nařiďte půst, svolejte shromáždění, svolejte lid, zasvěťte obec, sezvěte starce, shromážděte děti i kojence; ženich ať vyjde ze svého pokoje, nevěsta ze své ložnice! Kněží, Hospodinovi služebníci, ať pláčou mezi předsíní a oltářem a říkají: „Ušetř, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví v potupu, aby nad ním nevládli pohané!“ Proč se má mezi národy říkat: „Kdepak je ten jejich Bůh?“ (Joel 2,12-18)

  • Hlavně se prosím spojme v modlitbě a nenechme Satana, aby nám diktoval, jak máme vychovávat děti. Modleme se za na tento úmysl každý den. Nezapomeňte, že na tento úmysl můžeme obětovat také posty, svatá přijímání, růžence.
  • Můžete použít například tuto PDF s modlitbou a informacemi.
  • Spojme se prosím všichni postem a modlitbou růžence na tento úmysl zvláště 13. července a prosme Pannu Marii Fatimskou.
  • Šiřte co možná nejvíc tyto informace a získejte pro půst a modlitbu co nejvíc lidí.

Technická poznámka k rozesílání hromadných e-mailů

Pokud rozesíláte informace jako hromadný e-mail, dbejte prosím na to, aby bylo zachováno soukromí všech, kterým zprávu posíláte. Toho lze dosáhnou jednoduše tak, že adresy nebudete zapisovat do políčka “Komu:” (to se používá, když píšete jednomu člověku, nebo lidem, kteří se jistě navzájem znají), ale do políčka “Skrytá kopie:” nebo “Slepá kopie:. Takto se jednotliví příjemci navzájem neuvidí a bude tak zachováno jejich soukromí.

Náměty k modlitbě

Ať Bůh Otec všemohoucí se svým Synem a Duchem Svatým navždy kralují v naší zemi (České republice) se vším, co k ní patří a nad osobami, co v ní přebývají. Ať je tato země se vším, co k ní patří a se všemi osobami, co v ní přebývají pod ochranou přesvaté, přečisté a nejmocnější krve Ježíšovy a jeho přesvatého Jména. Ve víře svěřuji naši zem mocnému působení Kristovy krve. Přesvatá krvi našeho Pána vylij se na naši zem a očisti ji od všech špatných a bezbožných vlivů a od všeho působení zlých duchů a démonů. Ať archanděl Michael a jeho andělé stráží naši zem a vše, co k ní patří, zvláště pak české politiky, zákonodárce a školství. Ať Duch Boží naplní srdce všech, kdo se podílí na vykonávání moci a na výchově nových generací i srdce všech, kdo v naší zemi žijí. Ať je jediným pánem naší země, ve jménu Ježíše Krista, všemohoucí Bůh Otec, Syn a Duch svatý. O toto všechno prosíme na mocnou přímluvu neposkvrněného srdce Panny Marie. Prosíme o přímluvu všechny anděly a svaté: Sv. Václava, sv. Ludmilu, sv. Cyrila a Metoděje, sv. Prokopa, sv. Anežku, sv. Zdislavu, sv. Jana Sarkandera, sv. Jana Nepomuckého, sv. Vojtěcha, Aničku Zelíkovou a Aničku Tomanovou. Ať naše země a všichni, kdo v ní žijí, slouží našemu nebeskému Otci podle Jeho plánu a vůle. Amen

Pod ochranu Tvou …

Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji! Proti zlobě a úkladům ďáblovým budiž nám záštitou, nechť Bůh přikáže jemu, pokorně prosíme! Ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a jiné duchy zlé, kteří ke zkáze duší světem obcházejí, božskou mocí do pekla svrhni. Amen.

Otče, modlíme se za OBNOVU.
Prosím, vylij svého Ducha na svůj lid
a daruj nám nové vidění tvé slávy,
novou zkušenost s tvou mocí,
novou víru ve tvé Slovo
a nové zasvěcení se do tvé služby,
aby tvá láska mezi námi rostla
a tvé království přišlo.
Věříme, Otče, ve tvou ochranu
proti úkladům ďábla,
který chce zničit tvé plány a úmysly.
Prohlašujeme tě Pánem v našich životech.
Ať se stane vůle tvá. Amen.

Vznešená Královno nebe, Paní andělů, Maria, ty máš od Boha moc a úkol rozdrtit satanovu hlavu. Pokorně tě prosíme, sešli nám na pomoc nebeské vojsko, aby pod tvým vedením pronásledovalo démony, bojovalo s nimi, odráželo jejich útoky a srazilo je zpět do pekelné propasti. (Kdo je jako Bůh?)x7 Dobrá, láskyplná a něžná Matko, ty budeš stále naší láskou a nadějí. Matko Boží pošli nám svaté anděly, aby nás bránili a odvrátili o nás útoky zlého nepřítele. Svatí andělé a archandělé, střežte nás a braňte nás. Amen.

K tobě, svatý Josefe, přicházíme ve své tísni. Když jsme vzývali o pomoc tvou přesvatou snoubenku, žádáme s důvěrou i od tebe ochranu. Pro lásku, která tě pojila s neposkvrněnou Pannou a Bohorodičkou, a pro otcovskou lásku, s kterou jsi objímal Ježíše, pokorně prosíme: shlédni milostivě na dědictví, které si Ježíš Kristus získal svou krví, a přispívej nám v našich potřebách svou mocnou přímluvou. Starostlivý strážce Svaté rodiny, opatruj vyvolený lid Ježíše Krista. Odvrať od nás, laskavý otče, všechnu nákazu bludů a mravní zkaženosti. Náš mocný ochránce, milostivě nám z nebe pomáhej v tomto boji s mocnostmi temna, a jako jsi kdysi vysvobodil Ježíše z nebezpečí života, tak nyní braň církev Boží proti úkladům nepřátel a proti všemu protivenství. Nás pak všechny ustavičně ochraňuj, abychom podle tvého příkladu a s tvou pomocí svatě žili, zbožně zemřeli a dosáhli věčné blaženosti v nebesích. Amen.


Související posty


Publikováno

Aktualizováno

Kategorie

Blog

Tagy

Kontakt